מקוואות בהודו

מקוואות בהודו

כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא"
בשמירת טהרת המשפחה תלוי לא רק קיום הרוחני, אלא גם הקיופם הגשמי של הפרט ושל הכלל. 
בשל כך, נחיצות קיומו של מקווה כשר בכל אזור יהודי, שיתן לכל אשה יהודיה את האפשרות לשמור טהרת המשפחה ללא קשיים מיותרים, אינה מוטלת בספק, ושום קשיים לא צריכים לעצור את הבנייה של המקווה.
כמובן שיש חשיבות הכי גדולה שהמקווה יבנה כמה שיותר מוקדם, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, ומידי גדולה היוא האחריות הדחייה אפילו לזמו קצר.
לכן הנני פונה בבקשתי לכל אלו  שביכולתם לסיע בזה . . . להשתתף בהתלהבות יתירה בהשגת האמצעים המתאימים לבניית המקווה.  . . .  זכות המצווה הגדולה תעמוד לכל אחד ואחת הלוקחים חלק בזה בזה להתברך מהשם יתבר בכל המצטרך להם בבני חיי ומזוני רוויחי.

מכתב מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אגרות קדש חלק ה עמוד ט'